Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 pp
  7 Dywizji II Armii WP w Ruszowie jest dyrektor Szkoły Podstawowej
  w Ruszowie , 59-950 Ruszów ul. Zgorzelecka 1C.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: gimr@interia.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania

 1. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszowie- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie realizacji nałożonego na administratora danych obowiązku, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Szkołę Podstawową w Ruszowie ;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami szkoły,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
  i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 1. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w Ruszowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszowie.

Okres przechowywania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji określonych celów , a po tym czasie przez okres oraz
   w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo
  do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się
   z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
    • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej w Ruszowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 1. 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,
  w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx